Menu
Contactgegevens

Camp Specials
Industrieweg 23
5281 RW Boxtel

t: 0411 677 402
e: info@campspecials.nl

Privacy Beleid Camp Specials

Camp Specials hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Camp Specials houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens.

– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze

respecteren.

Als Camp Specials zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Camp Specials verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratie doeleinden

– Het versturen van een offerte, factuur, bestelling, kerstkaart, nieuwbrief of mailing

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

– Het aangaan van overeenkomsten

-Communicatie met verzekeringsmaatschappijen en expertise-bureaus

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Camp Specials de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam

– Tussenvoegsel

– Achternaam

– Adres

– Postcode

– Woonplaats

– Land, indien buiten Nederland

– Geslacht

– Telefoon nummer

– Email adres

– Voertuiggegevens

– Verzekeringsgegevens voertuig

– Bankgegevens, alleen indien noodzakelijk

Uw persoonsgegevens worden door Camp Specials opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Camp Specials verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling kan Camp Specials de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam

– Tussenvoegsel

– Achternaam

– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Camp Specials opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men aangemeld is

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Camp Specials de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Camp Specials opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Camp Specials verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Camp Specials de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam

– Tussenvoegsel

– Achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geslacht

– Geboortedatum

– Salarisgegevens

– Kopie ID

– BSN-nummer

– Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Camp Specials opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

-Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor

maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

– Het verzorgen van de (financiële) administratie

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– Het verzorgen van schadeafwikkeling met verzekeringsmaatschappij en expertise bureaus

– Het bezorgen van brieven, pakketjes en kaarten door postbezorger

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

Bewaartermijn

Camp Specials bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Camp Specials van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Ons bedrijfspand is voorzien van een alarminstallatie

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Camp Specials

Industrieweg 23

5281 RW Boxtel

info@campspecials.nl

0411-677402